No Invalīdu lietu nacionālās padomes izslēdz Latvijas Invalīdu biedrības vadītāju
Valdība apstiprinājusi grozījumus Invalīdu lietu nacionālās padomes nolikumā, kas paredz no padomes izslēgt Latvijas Invalīdu biedrības priekšsēdētāju un iekļaut padomes sastāvā Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) ģenerāldirektoru.
Padomes sēdes tiek organizētas ne retāk kā reizi trīs mēnešos. Sanāksmes ir atklātas, tajās piedalās padomes locekļi un pieaicināti eksperti. Padome ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vairāk nekā puse no padomes locekļiem jeb attiecīgi vismaz deviņi locekļi.

Tomēr, kā norāda Labklājības ministrija (LM), pārskatot pēdējo trīs gadu sēžu apmeklējumu, secināms, ka Latvijas Invalīdu biedrības pārstāvji nav apmeklējuši nevienu sēdi. Regulāra atsevišķu dalībnieku padomes sēžu neapmeklēšana ietekmē sēžu norisi. Šāda rīcība kavē padomes darba kārtību un lemtspēju jautājumos, kas skar personu ar invaliditāti jautājumu izskatīšanu un priekšlikumu virzību politikas dienas kārtībā, norāda ministrijā. Līdz ar to no padomes sastāva ir izsvītrots Latvijas Invalīdu biedrības priekšsēdētājs.

Savukārt padomes sastāvā tiek iekļauts LDDK ģenerāldirektors. Kā skaidro LM, padomes sastāvā jau ir Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, līdz ar to, iekļaujot LDDK padomes sastāvā, tiks nodrošināta gan darba devēju, gan darba ņēmēju interešu pārstāvniecība ar invaliditāti saistītos jautājumos.

Tāpat izmaiņas padomes nolikumā paredz, ka padomes locekļi var uz padomes sēdi deleģēt savā vietā savas institūcijas pārstāvi, kurš būs lemttiesīgs par apspriežamajiem jautājumiem. Tas nepieciešams, lai izvairītos no tā, ka padomes sēdes netiek apmeklētas un līdz ar to netiek nodrošināts kvorums jautājumu lemšanai.

Bez jau minētā visā nolikumā jēdziens "invalīds" tiek aizstāts ar jēdzienu "persona ar invaliditāti". LM skaidro, ka jēdzienam "invalīds" ir negatīva pieskaņa, jo tas liek pašu personu uzskatīt par nederīgu un tādējādi tas uzskatāms par aizskarošu. Turpretī jēdziens "persona ar invaliditāti" norāda uz personai piemītošiem funkcionāliem ierobežojumiem un neapzīmē pašu personu kā nespējīgu.


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *