Liepājas Diakonijas centra konferencē pieņemtā rezolūcija
Latvijas Republikas Valsts prezidentam, LR Ministru kabinetam, LR Labklājības ministram, LR Finanšu ministrei, LR Kultūras ministrei, LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētājai, LR Tiesībsargam, Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājam, Nevalstiskām organizācijām, masu medijiem un Latvijas sabiedrībai

“Brīvā laika un pieejamības iespējas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”

2016. gada 15. aprīlī Liepājas Krusta ev. lut. baznīcā notika Liepājas Diakonijas centra rīkota konference “Brīvā laika un pieejamības iespējas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”. Konferencē piedalījās pārstāvji no nevalstiskām organizācijām, sociālās nozares speciālisti un eksperti. Konferences mērķi bija

           pievērst uzmanību galveniem šķēršļiem, kas neļauj cilvēkiem ar īpašām vajadzībām iesaistīties pasākumos sociālā un kultūras jomā,

           veidot dialogu starp NVO pārstāvjiem un dažādu nozaru ekspertiem,

           kopīgi attīstīt redzējumu, kā uzlabot cilvēkiem ar īpašām vajadzībām iespējas iesaistīties brīvā laika pasākumos.

Galvenie šķēršļi, kas liedz cilvēkiem ar īpašām vajadzībām iesaistīties aktivitātēs kultūras un sociālā jomā, ir nabadzība, asistentu jautājums un vides pieejamība.

1. Lai mazinātu nabadzību mēs lūdzam īstenot sekojošas prasības:

1.1. Paaugstināt cilvēkiem ar invaliditāti no bērnības sociālā nodrošinājuma pabalstus līdz minimālajai algai, lai arī viņi varētu dzīvot cilvēkcienīgu dzīvi.

1.2.  Radīt vairāk iespējas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām strādāt subsidētās darbnīcās un darbos, lai paši varētu nopelnīt sev iztiku.

1.3. Radīt iespēju trešās grupas invalīdiem izmantot sabiedrisko transportu  bez maksas.

1.4. Pilsētā paredzēt vairāk bezmaksas koncertus un uzvedumus. Uz ģenerālmēģinājumiem izsniegt bezmaksas biļetes. Paredzēt vairāk brīvas vietas ne tikai VIP personām, bet arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

1.5. Izveidot rubriku laikrakstā „Katram liepājniekam” par aktuālo informāciju normatīvajos aktos sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā.

2. Lai risinātu asistenta jautājumu, mēs lūdzam

2.1. paaugstināt cilvēkiem ratiņkrēslos atvēlēto asistentu stundu skaitu līdz divdesmit stundām nedēļā, ko varētu pavadīt brīvā laika nodarbībām, iepirkšanai, kultūras un sporta pasākumiem, pastaigām, u.c. ikdienas aktivitātēm.

2.2. individuāli izvērtēt, kam tieši ir vajadzīgs asistenta atbalsts.

2.3. Stiprināt sociāla dienesta kapacitāti, lai varētu veikt asistenta darba kontroli.

2.4. ievērot subsidiaritātes principu asistenta jautājumā, tas nozīmē - publiskās varas pienākumus pēc iespējas realizē tā vara, kas atrodas vistuvāk personai un spēj nodrošināt pienākumu efektīvu īstenošanu zemākā pārvaldes līmenī. Tātad dot ģimenes piederīgiem priekšroku, ja ir iespēja izvēlēties starp ģimenes locekļiem un profesionāliem aprūpētājiem.

2.5.. Ņemt vērā ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām preambulas x) punktu, kurā ir sacīts: “… būdamas pārliecinātas, ka ģimene ir sabiedrības dabiskais pamatelements un tai ir tiesības uz sabiedrības un valsts aizsardzību un ka personām ar invaliditāti un viņu ģimenes locekļiem vajadzētu saņemt nepieciešamo aizsardzību un palīdzību, lai ģimenes varētu veicināt to, ka personas ar invaliditāti pilnībā un vienlīdzīgi izmanto savas tiesības.

3. Lai uzlabotu vides pieejamību, aicinām

3.1. vienreiz gadā rīkot “Pieejamības dienu” Liepāja, kur piedalās cilvēki ratiņkrēslos, NVO, žurnālisti, ierēdņi, politiķi u.c. Katru reizi apsekot citu nozari (kultūra, veselība, sociālās iestādes, reliģiskās u.c.). Pēc tam sniegt savu novērtējumu un rekomendācijas.

3.2. Katru gadu Liepājas pilsētas Domes budžetā iekļaut līdzekļus pacēlāju un nobrauktuvju ierīkošanai, lai pakāpeniski pielāgotu vides pieejamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem savās dzīves vietās,  pašvaldības, kultūras un sporta iestādēs

Konferencē piedalījās pārstāvji no sekojošām nevalstiskām organizācijām:

           biedrība “Cerība, Ticība, Mīlestība”,

           Kaulu, locekļu un saistaudu slimnieku biedrība,

           Liepājas Diabēta biedrība,

           Liepājas Neredzīgo biedrība,

           Liepājas Diakonijas centrs,     

kā arī Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta pārstāvji.

Liepājas Diakonijas centram ir pieejams pilns dalībnieku saraksts.

Ja vēlaties papildus informāciju, lūdzu sazināties ar Liepājas Diakonijas centru,

tel. 634-26707, diakonija.liepaja@gmail.com

Liepāja, 2016.gada 15. aprīlis


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *