Invaliditāte un veselība
Vairāk nekā miljons cilvēku dzīvo ar kāda veida invaliditāti. Tas atbilst apmēram 15% no pasaules iedzīvotājiem. No 110 miljoniem (2,2%) līdz 190 miljoniem (3,8%) cilvēku, kuri vecāki par 15 gadiem, ir ievērojamas funkcionēšanās grūtības. Turklāt invaliditātes pieaugums daļēji saistīts ar iedzīvotāju novecošanos un hronisko veselības traucējumu pieaugumu.

Galvenie fakti

  • Vairāk nekā miljards cilvēkiem jeb aptuveni 15% no pasaules iedzīvotājiem, ir kāda veida invaliditāte.
  • Aptuveni 110 līdz 190 miljoniem pieaugušo ir ievērojamas funkcionālas grūtības.
  • Starp daudziem citiem faktoriem invaliditātes pieaugums saistīts ar iedzīvotāju novecošanos un hronisko veselības traucējumu pieaugumu.
  • Cilvēkiem ar invaliditāti ir mazāk pieejami veselības aprūpes pakalpojumi, tāpēc piedzīvo neapmierinātību ar veselības aprūpes vajadzībām.

Invaliditāte un veselība

Starptautiskais invaliditātes funkcionēšanas un veselības klasifikators invaliditāti definē kā galveno terminu bojājumiem, aktivitāšu un līdzdalības ierobežojumiem. Invaliditāte ir mijiedarbība starp cilvēkiem ar veselības traucējumiem (piemēram, cerebrālā trieka, Dauna sindroms un depresija) un personiskiem un vides faktoriem (piemēram, negatīvu attieksmi, nepieejamu transportu un sabiedriskās ēkas, un ierobežotu sociālo atbalstu).

Invaliditāte ir ļoti daudzveidīga. Daži veselības traucējumi, kas saistīti ar invaliditāti, izraisa sliktu veselību un plašas veselības aprūpes vajadzības, bet citi ne. Tomēr visiem cilvēkiem, ar invaliditāti ir tādas pašas vispārējās veselības aprūpes vajadzības kā ikvienam, tādēļ ir nepieciešamība pēc vispārēju veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības. ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām 25. pants nostiprina tiesības personām ar invaliditāti sasniegt augstākos veselības aprūpes standartus bez diskriminācijas.

Neapmierinātās veselības aprūpē vajadzības

Cilvēki ar invaliditāti stāsta, ka viņi pēc veselības aprūpes pakalpojumiem vēršas biežāk, nekā cilvēki bez invaliditātes, bet viņu vajadzības bieži netiek apmierinātas. Piemēram, nesen veikta cilvēku ar smagiem garīga rakstura traucējumiem aptauja, kura parādīja, ka 35% - 50% cilvēku attīstītajās valstīs, un 76% - 85% cilvēku jaunattīstības valstīs, nebija saņēmuši nekāda veida ārstēšanu gadā pirms pētījuma veikšanas.

Veselības veicināšanas un profilakses pasākumu mērķauditorija reti ir cilvēki ar invaliditāti. Piemēram, sievietēm ar invaliditāti retāk tiek veikts krūts un dzemdes kakla vēža skrīnings, nekā sievietēm bez invaliditātes. (piez. Skrīnings ir vēža vai pirmsvēža stāvokļu savlaicīga meklēšana tiem cilvēkiem ar paaugstinātu saslimšanas risku, kam šī slimība vēl nav radījusi tipiskos slimības simptomus.) Ir mazāk ticams, ka cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem un diabētu tiek pārbaudīts svars. Visticamāk pusaudži un pieaugušie ar invaliditāti tiek izslēgti no reproduktīvās veselības izglītības programmām.

Kā tas ietekmējis cilvēku ar invaliditāti dzīves?

Cilvēki ar invaliditāti ir īpaši neaizsargāti pret trūkumiem veselības aprūpes pakalpojumos. Atkarībā no invaliditātes un vides, personas ar invaliditāti var izjust lielāku neaizsargātību pret sekundārās saslimšanas, blakus slimībām, ar vecumu saistītām slimībām, aizraušanos ar veselības risku kaitīgajiem ieradumiem un lielāku pāragru nāves gadījumu piegumu.

Sekundārās saslimšanas

Sekundārās saslimšanas rodas paralēli (un ir saistīts ar) esošajam veselības stāvoklim un ir gan prognozējamas, gan novēršamas. Piemēri ietver spiediena čūlas, urīnceļu infekcijas, osteoporozi un sāpes.

Blakus slimības

Blakus slimības rodas papildus (un nav saistīti ar) esošajam veselības stāvoklim, kas saistīts ar invaliditāti. Piemēram, diabēta izplatība cilvēkiem ar šizofrēniju ir aptuveni 15%, pretstatā vispārējai iedzīvotāju saslimstībai ar diabētu, kas ir  2-3%.

Ar vecumu saistītās slimības

Novecošanās process dažām cilvēku ar invaliditāti grupām sākas agrāk nekā parasti. Piemēram, dažiem cilvēkiem ar attīstības traucējumiem redzamas priekšlaicīgas novecošanās pazīmes 40-50 gadu vecumā.

Aizraušanās ar veselības risku kaitīgajiem ieradumiem

Daži pētījumi norāda, ka personām ar invaliditāti ir augstāks risks aizrauties ar veselības risku kaitīgajiem ieradumiem, kā piemēram smēķēšana, nepareiza diēta un neiesaistīšanās fiziskās aktivitātēs.

Pāragru nāves gadījumu piegums.

Mirstības līmenis cilvēkiem ar invaliditāti atšķiras atkarībā no veselības stāvokļa. Tomēr, pētījums Apvienotajā Karalistē atklāja, ka cilvēkiem ar garīgās veselības traucējumiem un intelektuāliem traucējumiem dzīves ilgums ir mazāks.

Šķēršļi veselības aprūpē

Cilvēki ar invaliditāti sastopas ar vairākiem šķēršļiem, mēģinot saņemt veselības aprūpes pakalpojumus, tostarp šādām. Apskatīsim kādi ir šie šķēršļi.

Pārmērīgas izmaksas

Veselības pakalpojumu un transporta izmaksas ir divi galvenie iemesli, kāpēc cilvēki ar invaliditāti nesaņem nepieciešamo veselības aprūpi valstīs ar zemu ienākumu līmeni. 32%-33% cilvēku bez invaliditātes nespēj atļauties veselības aprūpi, salīdzinot ar 51%-53% cilvēku ar invaliditāti, kuriem ir apgrūtināta veselības pakalpojumu saņemšana.

Ierobežota pieejamība pakalpojumiem

Atbilstošu pakalpojumu trūkums cilvēkiem ar invaliditāti ir būtisks šķērslis, lai saņemtu veselības aprūpi. Piemēram, pētījumi Utarpradēša un Tamil Nadu štatos Indijā parāda, ka pēc augstajām veselības aprūpes izmaksām, kā otrs būtiskākais šķērslis veselības pakalpojumu izmantošanai, ir konkrētu pakalpojumu trūkums šajos reģionos.

Fiziskie šķēršļi

Nepiemērota pieeja ēkām (slimnīcām, veselības centriem), nepieejamas medicīnas iekārtas, sliktas norādes, šauras ieejas, iekšējie pakāpieni, neatbilstošas labierīcības un nepieejami stāvlaukumi, ir faktori, kas rada šķēršļus veselības aprūpes iestādēs. Piemēram, sievietes ar kustību traucējumiem bieži vien nespēj izmantot krūts un dzemdes kakla vēža skrīningu, jo izmeklēšanas galdiem nav regulējams augstums un mamogrāfijas iekārta pielāgota tikai sievietēm, kuras spēj stāvēt.

Veselības aprūpes darbinieku neatbilstošas prasmes un zināšanas

Cilvēki ar invaliditāti vairāk nekā divreiz biežāk ziņojuši, ka veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju prasmes ir nepietiekamas, lai apmierinātu pacientu vajadzības, četras reizes biežāk ziņo par sliktu izturēšanos un gandrīz trīs reizes biežāk ziņo par aprūpes atteikšanu.

Veselības aprūpes šķēršļu novēršana

Valdība var uzlabot veselības stāvokli cilvēkiem ar invaliditāti, uzlabojot kvalitāti pieejamiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kas padarītu labāku pieejamo resursu izmantošanu. Tā kā mijiedarbojas vairāki faktori, kas kavē piekļuvi veselības aprūpes sistēmai, ir nepieciešamas visu mijiedarbojošos veselības aprūpes sistēmas komponentu reformas.

Politika un likumdošana

Novērtēt esošo politiku un pakalpojumus, noteikt prioritātes, lai mazinātu nevienlīdzību veselības jomā un plānot uzlabojumus pieejamībai un iekļaušanai. Veikt izmaiņas, kas atbilstu ANO konvencijai par personu ar invaliditāti tiesībām. Izveidot veselības aprūpes standartus un to izpildes mehānismus, kas saistīti ar personu ar invaliditāti aprūpi.

Finansējums

Kur privātā veselības apdrošināšana dominē veselības aprūpes finansēšanā, nodrošināt, ka šīs cilvēku ar invaliditāti izmaksas tiek segtas, un apsvērt pasākumus, kas piemaksas padarītu pieejamas. Nodrošināt, lai cilvēki ar invaliditāti gūtu labumu no sabiedrības veselības aprūpes programmām. Izmantot finansiālus stimulus, lai veicinātu veselības aprūpes sniedzējus veidot pieejamus pakalpojumus un sniegt visaptverošu novērtējumu, ārstēšanu, un uzraudzību. Apsvērt iespēju samazināt vai novērst skaidras naudas  maksājumus cilvēkiem ar invaliditāti, kuriem nav citi finanšu līdzekļi veselības aprūpes pakalpojumiem.

Pakalpojumu piegāde

Nodrošināt plašas izmaiņas un pielāgojumus (saprātīgas ērtības), lai veicinātu pieejamus veselības aprūpes pakalpojumus. Piemēram, mainot izkārtojumu klīnikās, lai nodrošinātu pieejamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem vai veidot veselības informāciju pieejamos formātos, piemēram, Braila rakstā. Dot iespēju cilvēkiem ar invaliditāti uzlabot savu veselību, nodrošinot informāciju, apmācību un savstarpējo atbalstu. Veicināt kopienā balstītu rehabilitāciju, kas atvieglotu cilvēkiem ar invaliditāti pieeju esošiem pakalpojumiem. Identificēt grupas, kurām vajadzīgi alternatīvi pakalpojumu sniegšanas modeļi, piemēram, mērķtiecīgus pakalpojumus vai aprūpes koordinēšanu, lai uzlabotu veselības aprūpes pieejamību.

Cilvēkresursi

Bakalaura, maģistra un tālākizglītības programmās veselības aprūpes speciālistiem integrēt izglītības modeļus par invaliditāti. Apmācīt sociālos darbiniekus, lai viņi varētu sniegt ieguldījumu profilaktiskos veselības aprūpes pakalpojumos. Nodrošināt uz pierādījumiem balstītas vadlīnijas novērtēšanai un ārstēšanai.

Dati un pētniecība

Iekļaut cilvēkus ar invaliditāti veselības aprūpes uzraudzībā. Veikt vairāk pētījumu par cilvēku ar invaliditāti vajadzībām, šķēršļiem un veselības stāvokli.

Pasaules veselības organizācijas darbības

Lai uzlabotu pieeju veselības aprūpes pakalpojumiem personām ar invaliditāti Pasaules Veselības organizācija:

  • virza un atbalsta dalībvalstis, lai palielinātu informētību par invaliditātes jautājumiem, un veicinātu invaliditātes integrāciju nacionālo valstu veselības politikā un programmās;
  • veido ar invaliditātes jautājumiem saistītu datu un informācijas apkopojumus un izplata tos;
  • izstrādā normatīvos instrumentus, tostarp vadlīnijas, lai stiprinātu veselības aprūpi;
  • veido kapacitāti starp veselības politikas veidotājiem un pakalpojumu sniedzējiem;
  • veicina kopienā balstītu rehabilitācijas paplašināšanu;
  • veicina stratēģijas, lai nodrošinātu cilvēku ar invaliditāti zināšanas par savu veselības stāvokli, kā arī to, lai veselības aprūpes personāls atbalstītu un aizsargātu personu ar invaliditāti tiesības un cieņu.

Avots:http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs352/en/#.Vp5O1VQV2aI.facebook


Komentāri
ZINKARIGAIS
2016-02-04 11:00:46
NEZIN, KO RAKSTA AUTORS IR REKINAJIS. CIK TAD ISTI INVALIDU IR PASAULE, MILJONS VAI MILJARDS!? UN KAS TIE PAR VAIRAK KA PIECPADSMIT PROCENTIEM?
pommier
2016-02-09 12:49:23
Es jūs iepazīstināt ar Ms Francoise, es esmu īpaši Francijas. Dzīvo Francijā Es nāku ar šo ziņojumu, lai dalītos mans aizdevums piedāvā. Es esmu sertificēts aizdevējs un es strādāju šajā jomā jau daudzus garš. Es sāku šajā apakšprogrammā nozares padomes finanšu shēmām Šis bizness dod man kādu laiku, lai palīdzētu cilvēkiem nepieciešama un labu pārvaldību manu kapitālu. Es piešķirt aizdevumus jebkurai personai, kura vēlas finansiālu atbalstu. Tas ir aizdevums starp īpaši ar ļoti vienkāršiem nosacījumiem precīzs šīs dažas ir veikti pasākumi, lai netraucētu izmeklēšanas vadīšanai. Mans procentu likme visā aizdevuma termiņš ir 3% un atmaksa ir ikmēneša Ja kāds laiks Jums ir interese, lūdzu, sazinieties ar mani: prestamosylvie@gmail.com
Vārds: *
Komentārs: *