Pasākuma "Funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas izveide un ieviešana" īstenošanas noteikumi
Latvijas vēstnesī publicēti Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" Eiropas Sociālā fonda 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.2. pasākuma "Funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas izveide un ieviešana" īstenošanas noteikumi.
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" (turpmāk – atbalsta mērķis) 9.1.4.2. pasākumu "Funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas izveide un ieviešana" (turpmāk – pasākums);

1.2. pasākuma mērķi;

1.3. pasākumam pieejamo finansējumu;

1.4. prasības projekta iesniedzējam;

1.5. atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus;

1.6. vienkāršoto izmaksu piemērošanas nosacījumus un kārtību;

1.7. līguma par projekta īstenošanu vienpusējā uzteikuma nosacījumus.

2. Pasākuma mērķis ir izveidot un ieviest funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmu, nodrošinot, ka personas ar ārstniecības personu atzītiem funkcionēšanas traucējumiem tiek integrētas sabiedrībā, izglītības sistēmā un darba tirgū.

3. Pasākuma mērķa grupa ir nelabvēlīgā situācijā esoši iedzīvotāji:

3.1. personas ar funkcionēšanas traucējumiem, tai skaitā personas ar invaliditāti un personas ar prognozējamu invaliditāti;

3.2. bērni un jaunieši no 7 līdz 25 gadiem ar funkcionēšanas traucējumiem, kuri iegūst pamatizglītību un vidējo izglītību vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs (turpmāk – izglītības iestādes).

4. Pasākuma ietvaros ir sasniedzami šādi atbalsta mērķa uzraudzības rādītāji:

4.1. līdz 2018. gada 31. decembrim:

4.1.1. iznākuma rādītājs – atbalstu saņēmušo nelabvēlīgā situācijā esošo iedzīvotāju skaits (dalībnieki) – 990;

4.1.2. finanšu rādītājs – sertificēti izdevumi 436 679 euro apmērā;

4.2. līdz 2023. gada 31. decembrim – iznākuma rādītājs – atbalstu saņēmušo nelabvēlīgā situācijā esošo iedzīvotāju skaits (dalībnieki) – 3000.

5. Pasākumu īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

6. Pasākuma ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas pilda Labklājības ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde).

7. Pasākumam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 1 323 271 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 1 124 780 euro un valsts budžeta finansējums – 198 491 euro.

8. Maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs nepārsniedz 85 procentus no projekta kopējā attiecināmā finansējuma.

9. Pasākuma ietvaros izmaksas ir attiecināmas, ja tās atbilst šajos noteikumos minētajām izmaksu pozīcijām un ir radušās laikposmā no līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas dienas.

Vairāk informācijas te: https://www.vestnesis.lv/op/2015/208.9


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *