Prognozējama invaliditāte
Saskaņā ar Invaliditātes likumu prognozējama invaliditāte ir slimības vai traumas radīti funkcionēšanas ierobežojumi, kas gadījumā, ja netiek sniegti nepieciešamie ārstniecības un rehabilitācijas pakalpojumi, var būt par iemeslu invaliditātes noteikšanai.
Tātad prognozējama invaliditāte ir stāvoklis, kas vēl nav invaliditāte, bet liecina, ka personai ir augsts invaliditātes risks, ja netiks veikti mērķtiecīgi ārstēšanas un rehabilitācijas pasākumi.

Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos nr. 805 "Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību" (turpmāk MK noteikumi nr. 805) ir ietverti kritēriji prognozējamas invaliditātes noteikšanai:

Prognozējamu invaliditāti nosaka, ja apstiprinās visi šādi kritēriji:

1. Pārejoša darbnespēja un (vai) nepārtraukta ārstēšana turpinās 26 nedēļas, ko apliecina ārstējošā ārsta izsniegtie dokumenti.

2. Personai konstatēti slimības vai traumas radīti funkcionēšanas ierobežojumi, kuri vēl nav uzskatāmi par pietiekami stabiliem un nemainīgiem nākamo sešu mēnešu laikā.

3. Ārstējošais ārsts konstatējis, ka funkcionēšanas ierobežojumi gadījumā, ja netiek sniegti nepieciešamie ārstniecības un rehabilitācijas pakalpojumi, var būt par iemeslu invaliditātes noteikšanai, un izsniedzis individuālo rehabilitācijas plānu personai ar prognozējamu invaliditāti, kurā norādīti:

        3.1. veiktie ārstēšanas un rehabilitācijas pasākumi hronoloģiskā secībā;

        3.2. paredzētie ārstēšanas pasākumi;

        3.3. pamatojums turpmākās medicīniskās rehabilitācijas nepieciešamībai;

        3.4. ārstēšanas un medicīniskās rehabilitācijas laikposmi un termiņi;

        3.5. ārstēšanas un rehabilitācijas pasākumu prognozējamie rezultāti.

Lai veiktu prognozējamas invaliditātes ekspertīzi, saskaņā ar MK noteikumiem nr. 805 persona iesniedz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā (turpmāk – VDEĀVK):

- iesniegumu;

- ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta sagatavotu individuālo rehabilitācijas plānu;

- darbnespējas lapu B, ja tāda ir izsniegta.

Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumi nr. 1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" savukārt paredz, ka:

Ārstniecības iestāde personai ar prognozējamu invaliditāti valsts apmaksātos plānveida veselības aprūpes pakalpojumus, kuri ir vērsti uz personas funkcionēšanas spēju saglabāšanu, uzlabošanu vai atjaunošanu, lai novērstu invaliditātes iestāšanos, un kuri ir iekļauti Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas apstiprinātajā personas ar prognozējamu invaliditāti individuālajā rehabilitācijas plānā, uzsāk šādos termiņos:

- ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus – 15 darbdienu laikā;

- plānveida ambulatorās un stacionārās medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus – 15 darbdienu laikā;

- plānveida operācijas – piecu kalendāra mēnešu laikā.

Lai gan prognozējamu invaliditāti VDEĀVK nosaka no 2011. gada 1. janvāra, personu skaits, kurām minētais statuss noteikts, ir neliels: 97 – 2014. gadā; 125 – 2013.; 105 – 2012.; 137 – 2011. gadā. Tai pašā laikā sniegti atzinumi par darbnespējas lapas pagarināšanu pārejošas darbnespējas periodā, kas turpinās ilgāk par 26 nedēļām, attiecīgi: 3113 – 2014. gadā; 2978 – 2013.; 3012 – 2012.; 2864 – 2011. gadā.1

Atzinumu sniegšanai ārstējošie ārsti savus pacientus uz VDEĀVK nosūta saskaņā ar Ministru kabineta 2001. gada 3. aprīļa noteikumu nr. 152 "Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība" 17.1 punktu: Ja darbnespēja turpinās ilgāk par 26 nedēļām, ārsts nosūta personu uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju. Komisija sniedz atzinumu par darbnespējas lapas pagarināšanu darbnespējas periodā, kas turpinās ilgāk par 26 nedēļām, bet ne ilgāk par 52 nedēļām (skaitot no darbnespējas pirmās dienas), ja tas nepieciešams pilnvērtīgas ārstēšanas nodrošināšanai (tai skaitā rehabilitācijas nodrošināšanai), vai nosaka invaliditāti.

Ņemot vērā, ka pārejošas darbnespējas periodā, kas turpinās ilgāk par 26 nedēļām personām taču ir plānoti kādi ārstēšanas un rehabilitācijas pasākumi, būtu tikai loģiski, ja ārsti savus pacientus nosūtītu uz VDEĀVK kopā ar individuālo rehabilitācijas plānu, tātad, lai noteiktu prognozējamu invaliditāti, vienlaikus VDEĀVK sniedzot arī atzinumu darbnespējas lapas pagarināšanai pārejošas darbnespējas periodā, kas turpinās ilgāk par 26 nedēļām.

Jautājumus var uzdot ŠEIT!

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu Valsts komisija

www.vdeavk.gov.lv


Komentāri
marygood02@gmail.com
2015-09-27 21:21:56
marygood02@gmail.com Sveiks draugs Mans vārds ir Marija. Es gribu sākt draudzības saites ar jums, jo es lasīt savu profilu, lūdzu, pieņemiet manu drauga pieprasījumu, es apliecinu jums, es jums laimīgs katru dienu. Paldies un ir lieliska diena. Es būšu pateicīgs, ja jūs varat sūtīt man e-pastu m-a-r-y-g-o-o-d-0-2-at-g-m-a-i-l-dot-c-o-m Plašāku informāciju par mani. Es nosūtīt jums savas fotogrāfijas, tiklīdz es jums nolasīt Mary. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// marygood02@gmail.com Hello friend My name is mary . I want to start a bond of friendship with you as I read your profile, please accept my friend request, I assure you I will make you happy every day. Thank you and have a great day. I will be grateful if you can send me an email m-a-r-y-g-o-o-d-0-2-at-g-m-a-i-l-dot-c-o-m for more information about me. I will send you my photos as soon as I read to you mary.
Vārds: *
Komentārs: *