Valdība vienojas 2017.gadā SIVA piešķirt papildu līdzekļus
Valdība otrdien, 1.septembrī, izskatot Labklājības ministrijas (LM) sagatavoto konceptuālo ziņojumu Par Sociālās integrācijas valsts aģentūru, vienojās 2017.gadā piešķirt papildu līdzekļus 754,7 tūkst. eiro apmērā Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) darbības uzlabošanai.
Minēto līdzekļu ietvaros ik gadu plānots nodrošināt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus 855 cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, kuri sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieprasījuši pirmreizēji, 114 cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, kuri tos pieprasījuši atkārtoti, un 171 politiski represētām personām un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un cietušajām personām.

Ņemot vērā situāciju valsts budžetā, ziņojumā bija piedāvāti divi risinājuma varianti SIVA darbības uzlabošanai - viens no tiem paredz papildu finansējumu 754 792 eiro apmērā, otrs neprasa papildu valsts budžeta finansējumu. Ministru kabineta komiteja 10. augusta sēdē vienojās atbalstīt variantu, kas paredz papildu finansējuma piešķiršanu SIVA.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņēmēju rindā esošo cilvēku skaits patstāvīgi pieaug, jo pieaug pieprasījums pēc šī pakalpojuma. Rindā uz sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 2015.gada 1.aprīlī bija 8243 cilvēki. Situācijā, ja netiks palielināts finansējums sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanai vēl 1140 cilvēkiem un pieprasījuma pieauguma tempi paliks esošajā līmenī, tad sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmēju rindā 2020.gadā varētu atrasties 12 610 cilvēki. Līdz ar to turpinās palielināties gaidīšanas laiks rindā, attiecīgi arī turpmāk netiks ievērots tiesību aktos noteiktais periodiskums sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanā.

Konceptuālais ziņojums izstrādāts saskaņā ar 2012.gadā valdības doto uzdevumu LM kopīgi ar Tieslietu ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju sagatavot un iesniegt izskatīšanai valdībā priekšlikumus par SIVA institucionālā modeļa un darbības efektivizāciju. Šāds uzdevums bija saistīts ar SIVA kā koledžas programmas īstenotāja problēmām institucionāli nodrošināt Augstskolu likuma prasības (likums paredz koledžas izveidot kā atsevišķas institūcijas vai arī tās iekļaut universitātes tipa augstskolas sastāvā).

LM un sadarbības partneri no nozares nevalstiskajām organizācijām uzskata, ka veikt SIVA institucionālo reorganizāciju nav lietderīgi, jo atsevišķas izglītības iestādes (koledžas) izveidošana cilvēku ar invaliditāti profesionālās izglītības nodrošināšanai veicina viņu segregāciju un ir pretrunā ar ANO konvencijā „Par personu ar invaliditāti tiesībām" un citos starptautiskajos dokumentos noteiktajiem izglītības pieejamības un iekļaujošās izglītības principiem.

SIVA ir unikāla, cilvēkiem ar invaliditāti nepieciešama aģentūra, kas darbojas trijos pamatvirzienos - sociālie pakalpojumi (sociālā rehabilitācija, profesionālā rehabilitācija, sociālo pakalpojumu administrēšana), izglītība (profesionālā izglītība profesionālās rehabilitācijas ietvaros), ārstniecība (sociālās rehabilitācijas ietvaros).

SIVA nodrošinātie pakalpojumi - sociālā un profesionālā rehabilitācija, ir vērsti uz cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem (invaliditāti) iekļaušanu sabiedrībā un darba tirgū. Līdz ar to arī turpmāk SIVA pakalpojumiem jābūt kompleksiem - pakalpojumu saņēmēju vajadzībām atbilstošiem. Profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma efektivizācijai būtu jānosaka prioritārās mērķa grupas, kurām nepieciešams lielāks atbalsts, kas ļautu veiksmīgi iekļauties darba tirgū.

Ja SIVA esošā situācija netiek mainīta:

Nenosakot prioritārās mērķa grupas profesionālas rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai un nesniedzot atbalstu pēc tam aktīvi iesaistīties darba tirgū, cilvēku ar smagu un ļoti smagu invaliditāti, kā arī cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem nodarbinātības līmenis nepaaugstināsies, attiecīgi palielinot izdevumus valsts un pašvaldību sociālajiem pabalstiem, kā arī kopējais profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmušo cilvēku skaits samazināsies;

Turpinās pieaugt rindas sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai, kā rezultātā pieaugs sociālā spriedze tiem cilvēkiem, kuriem tiesības sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemt par valsts budžeta līdzekļiem.

Atgādinām, lai meklētu atbilstošus risinājumus SIVA darbības efektivizācijai, LM 2014.gada 6.oktobrī izveidoja starpinstitucionālu darba grupu, iesaistot tajā sadarbības partnerus no nozares nevalstiskajām organizācijām un citām institūcijām. Tās uzdevums bija identificēt problēmas un izstrādāt integrētus pasākumus profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma efektivizācijai un starpinstitucionālā pieejā balstītus priekšlikumus turpmākam darbam ar cilvēkiem ar invaliditāti, veicinot viņu iekļaušanos izglītības programmu apguvē un tālākā integrācijā darba tirgū.

SIVA ir labklājības ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Tās darbības mērķis ir īstenot valsts politiku personu ar invaliditāti un personu ar funkcionāliem traucējumiem sociālās integrācijas jomā un īstenot profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības, pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas izglītība), profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmas.

www.lm.gov.lv


Komentāri
marygood02@gmail.com
2015-09-27 21:25:08
marygood02@gmail.com Sveiks draugs Mans vārds ir Marija. Es gribu sākt draudzības saites ar jums, jo es lasīt savu profilu, lūdzu, pieņemiet manu drauga pieprasījumu, es apliecinu jums, es jums laimīgs katru dienu. Paldies un ir lieliska diena. Es būšu pateicīgs, ja jūs varat sūtīt man e-pastu m-a-r-y-g-o-o-d-0-2-at-g-m-a-i-l-dot-c-o-m Plašāku informāciju par mani. Es nosūtīt jums savas fotogrāfijas, tiklīdz es jums nolasīt Mary. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// marygood02@gmail.com Hello friend My name is mary . I want to start a bond of friendship with you as I read your profile, please accept my friend request, I assure you I will make you happy every day. Thank you and have a great day. I will be grateful if you can send me an email m-a-r-y-g-o-o-d-0-2-at-g-m-a-i-l-dot-c-o-m for more information about me. I will send you my photos as soon as I read to you mary.
Vārds: *
Komentārs: *