Līdz 2023.gadam attīstīs sabiedrībā balstītus pakalpojumus
Laika posmā līdz 2023.gadam plānošanas reģioni ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstu īstenos Labklājības ministrijas (LM) ierosināto deinstitucionalizācijas reformu, attīstot sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus pilngadīgiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuri dzīvo ģimenēs.
Pakalpojumu attīstībā kā sadarbības partneri būs iesaistītas pašvaldības, ilgstošās aprūpes institūcijas, kā arī nevalstiskās organizācijas.

Tādējādi pieaugušie cilvēki retāk nonāks ilgstošās aprūpes institūcijās un varēs uzsākt neatkarīgu dzīvi ārpus tām, ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem būs nodrošināta iespēja augt ģimeniskā vai tai pietuvinātā vidē, savukārt bērniem ar funkcionāliem traucējumiem piedāvās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus pašvaldībās.

To paredz otrdien, 16.jūnijā, valdībā apstiprinātie Ministru kabineta noteikumi Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamība personām ar invaliditāti un bērniem" pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi.

Kopumā aktivitātes īstenos 2 posmos - plānošanas posmā un pakalpojumu sniegšanas posmā.

Plānošanas posmā paredzēts:

- izvērtēt mērķa grupu pārstāvju individuālās vajadzības un izstrādāt individuālos atbalsta plānus;

- izstrādāt deinstitucionalizācijas plānu katram plānošanas reģionam, nosakot attīstāmo sociālo pakalpojumu teritoriālo izvietojumu;

- izstrādāt slēdzamo valsts ilgstošās aprūpes institūciju (VSAC filiāļu) un pašvaldību un citu organizāciju bērnu sociālās aprūpes centru reorganizācijas plānus. 

Pakalpojumu sniegšanas posmā plānots:

- sagatavot pārejai uz dzīvi sabiedrībā tos pilngadīgos cilvēkus ar garīga rakstura traucējumiem, kuri uzturas VSAC un ir gatavi uzsākt dzīvi sabiedrībā;

- nodrošināt sabiedrībā balstītus pakalpojumus pilngadīgiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem;

- sniegt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un atbalsta pasākumus - bērna sociālās aprūpes pakalpojumu un „atelpas brīža" pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenes locekļiem.

LM uzsver, ka pakāpeniska sabiedrībā balstītu pakalpojumu attīstība un sniegšana klientiem varētu sākties jau 2016.gadā. Savukārt tie, kuriem infrastruktūras izveide ir priekšnoteikums neatkarīgas dzīves uzsākšanai, sabiedrībā balstītus pakalpojumus varētu sākt saņemt 2018.gadā.

Līdz 2023.gadam ar ESF atbalstu 2100 pilngadīgiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem un 1760 bērnu aprūpes iestādēs esošiem bērniem veiks individuālo vajadzību izvērtējumu. Savukārt 700 pilngadīgi cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem varētu uzsākt patstāvīgu dzīvi ārpus ilgstošās aprūpes institūcijas, 1400 cilvēki saņems sabiedrībā balstītus pakalpojumus, lai tajās nenonāktu. Vienlaikus bērnu skaits bērnu aprūpes centros varētu samazināties līdz 720, primāri viņiem atgriežoties bioloģiskajās ģimenēs, ievietojot viņus aizbildņu un audžuģimenēs vai adoptējot.

Bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenes locekļiem plānoti šādi sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumi - sociālās aprūpes pakalpojums bērniem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem līdz 4 gadiem (ieskaitot), atelpas brīža jeb īslaicīgās aprūpes pakalpojums pie sociālo pakalpojumu sniedzēja, īslaicīgi atslogojot bērna vecākus no aprūpes pienākuma, sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenes locekļiem. Kopumā plānots, ka sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņemtu 3400 bērni ar funkcionāliem traucējumiem.

Sociālās aprūpes pakalpojumu bērnam ar invaliditāti paredzēts ieviest izmēģinājumprojekta veidā, reaģējot uz vecuma grupai trūkstošo valsts atbalstu.

Minēto aktivitāšu īstenošanai kopējais finansējums ir 47, 21 milj. eiro, tai skaitā ESF finansējums - 40, 13 milj. eiro un valsts budžeta finansējums - 7, 08 milj. eiro.

2014.gada 1. janvārī valstī bija 19 078 cilvēki ar invaliditāti saistībā ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem. 2014.gada 1.janvārī valsts budžeta finansētos ilgstošās aprūpes institūciju pakalpojumus saņēma 5310 cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem, no tiem 536 ir bērni. 4267 no minētajiem cilvēkiem saņēma pakalpojumus VSAC filiālēs, 1043 - līgumslēdzējorganizācijās.

Apmēram 39% VSAC klientiem ir noteikts salīdzinoši vieglāks nepieciešamās aprūpes līmenis. Tas nozīmē, ka ar nelielu atbalstu viņi varētu dzīvot patstāvīgi ārpus ilgstošās aprūpes institūcijas, saņemot sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus.

www.lm.gov.lv


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *