Personu ar invaliditāti nevalstisko organizāciju konsultatīvās padomes sēde 28.aprīli.
Padomes mērķis ir veicināt personu ar invaliditāti pilsonisko līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos, kā arī sadarbību starp personu ar invaliditāti pārstāvošajām nevalstiskajām organizācijām un Rīgas pilsētas pašvaldību. Padomes sastāvā ir RD, LD un 20 personu ar invaliditāti nevalstisko organizāciju pārstāvji.
Konsultatīvā padome darbojas saskaņā 2007.gada 9.oktobra Nolikums Nr. 89.

Padomes uzdevumi ir:

*piedalīties ilgtermiņa stratēģijas izstrādē personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanā un sekot tās īstenošanai pašvaldībā;

*sniegt atzinumus par pašvaldības institūciju un iestāžu normatīvajiem un stratēģiskajiem dokumentiem;

*izskatīt un sniegt atzinumus par RD lēmumu projektiem, kas skar pašvaldībā dzīvojošo personu ar invaliditāti tiesības;

* veicināt sabiedrības iesaistīšanos lēmumu projektu izstrādes procesā;

*izstrādāt un iesniegt priekšlikumus pašvaldības institūcijām un iestādēm veiksmīgākai personu ar invaliditāti integrāciju veicinošo pasākumu īstenošanai un pilsoniskai līdzdalībai;

*aktualizēt informāciju par personu ar invaliditāti jautājumiem, problēmām, vajadzībām un interesēm pašvaldībā.

Ik gadu notiek ne mazāk kā četras padomes sēdes, kurās izskatīti personām ar invaliditāti Rīgā aktuāli jautājumi – gan par sabiedrisko transportu, gan par vides pieejamību, gan citi jautājumi, kas saistīti ar personu ar invaliditāti dzīves kvalitātes uzlabošanu. Aktualizēto jautājumu izskatīšanā un risināšanā tiek iesaistītas atbildīgās RD struktūrvienības. Vairāki padomē izskatītie jautājumi bijuši aktuāli ne tikai Rīgas pašvaldībā dzīvojošām personām ar invaliditāti, bet arī personām ar invaliditāti visā valstī. Šādu jautājumu izskatīšanai tiek pieaicināti pārstāvji no atbildīgajām valsts pārvaldes iestādēm. Rīgas domes Personu ar invaliditāti nevalstisko organizāciju konsultatīvās padomes sēdes ir atklātas -tajās kā klausītājs var piedalīties jebkurš interesents.

Ja personu ar invaliditāti nevalstiskā organizācija vēlas kļūt par Padomes locekli, tad jāraksta iesniegums Padomes priekšsēdētājai - Olgai Veidiņai ar lūgumu uzņemt Padomē, Iesniegums jāiesniedz Rīgas domes Labklājības departamentā 211. kabinetā (Baznīcas ielā 19/23, Rīga, LV-1010). Iesniegums tiks izskatīts kārtējā Padomes sēdē, piedaloties iesnieguma autoram. Padome lēmumu pieņems balsojot „par” vai „pret” pretendenta uzņemšanai Padomē. Galējo lēmumu par jauna Padomes locekļa uzņemšanu Padomē pieņems Rīgas dome, ņemot vērā Padomes balsojumu.

Personu ar invaliditāti nevalstisko organizāciju konsultatīvās padomes (turpmāk –Padome) 28.04.2015. sēdes darba kārtība Rīgas domē, Rātslaukumā 1, 508.telpā, plkst.15.00

1.Par iepriekšējās Padomes sēdes lēmumu izpildi. Ziņo: Padomes sekretāre T.Kantāne.

2. Biedrības „Latvijas Muguras smadzeņu bojājumu biedrība” iesnieguma izskatīšana par uzņemšanu Padomē. Ziņo: Latvijas Muguras smadzeņu bojājumu biedrības valdes loceklis M.Karnītis

3. Biedrības „„Latvijas spina bifida un hidrocefālijas biedrība” iesnieguma izskatīšana par uzņemšanu Padomē. Ziņo: „Latvijas spina bifida un hidrocefālijas biedrība” valdes locekle J.Krūmiņa

4. Par vājdzirdīgo personu un nedzirdīgo personu atšķirīgajām vajadzībām. Ziņo: Latvijas Vājdzirdīgo atbalsta asociācijas „Sadzirdi.lv.” pārstāve B.Bicēna

5. Par sadarbību ar „Air Baltic”. Ziņo: Padomes sekretāre T.Kantāne.

6. Priekšlikumi nākamās Padomes sēdes darba kārtībai.

7. Dažādi

http://www.ld.riga.lv/personu-ar-invaliditati-nvo-konsultativa-padome.html


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *