Rezolūcija par izglītības iespējām cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Latvijas Republikas Valsts prezidentam, LR Ministru kabinetam, LR Labklājības ministrijai, LR Finanšu ministrijai, LR Izglītības un zinātnes ministrijai, LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētājai Aijai Barčai, LR Tiesībsargs, Liepājas pilsētas domei, nevalstiskajām organizācijām, masu medijiem un Latvijas sabiedrībai

2014. gada 28. novembrī Liepājas Krusta ev. lut. baznīcā notika Liepājas Diakonijas centra rīkotā konference “Izglītības iespējas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”. Konferencē piedalījās nozares biedrības un eksperti ar mērķi  iepazīt esošo situāciju invalīdu izglītības jomā, apspriest galvenās grūtības un meklēt iespējamos risinājumus, lai palielinātu iespēju  cilvēkiem ar  īpašām vajadzībām atrast sev piemērotu izglītību. 

Dalībnieki lūdz pievērst uzmanību sekojošiem jautājumiem:

1. Liepājā:           

a. Vajadzīgi surdotulki vispārizglītojošajās skolās un universitātē kā asistenti. Pašlaik viņu trūkst, un tā kā nav surdotulku, cilvēki ar dzirdes invaliditāti nevar mācīties.
b. Izveidot darba grupu ar visu ieinteresēto nevalstisko un pašvaldības organizāciju pārstāvjiem, kas pašvaldībā risina izglītības un nodarbinātības jautājumus cilvēkiem ar invaliditāti un kas strādā pie aizsargāto darbnīcu veidošanas cilvēkiem ar invaliditāti.
c. Nepieciešams veikt cilvēku ar īpašām vajadzībām un darba devēju aptaujas un pētījumus par vajadzībām pēc profesijām un apmācībām.
d. Vajadzīga prakses nodrošināšana profesijas apguves laikā cilvēkiem ar invaliditāti.
e. Izveidot PIKC „Liepājas Valsts tehnikums” nodaļu, kurā būtu iespējams cilvēkiem ar invaliditāti apgūt tikai arodu vai profesiju bez vispārizglītojošiem priekšmetiem, līdzīgi kā Alsviķu arodskolā.

2. Valsts līmenī:

a. Viens no galvenajiem motivējošiem faktoriem mācīties ir iespēja atrast darbu, ar ko var nopelnīt sev iztiku. Tāpēc valstij būtu pastiprināti jādomā, kā radīt jaunas darbavietas cilvēkiem ar invaliditāti.
b. Ir jāparedz nodokļu atlaides uzņēmumiem, kas izglīto un nodarbina cilvēkus ar invaliditāti.
c. Ir jāpabeidz sociālā uzņēmuma koncepcijas un likuma attīstība, ņemot vērā, ka sociāliem uzņēmumiem, kas nodarbina cilvēkus ar īpašām vajadzībām, ir nepieciešams ilgstošs, nevis ierobežota laika atbalsts.
d. Paredzēt pilsētas/valsts budžetā sociālo aizsardzību vai finansiālu palīdzību - stipendijas, cilvēkam ar invaliditāti, kurš mācās profesiju vai mācās augstskolā.
e. Ierosinām iekļaut invaliditātes likumā paredzēt finansējumu asistentu nodrošināšanai profesionālās un augstākās izglītības jomā.
f. Nodrošināt pedagogu pilnveides kursus darbam ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
g. Nodrošināt valsts finansiālu atbalstu NVO darbībai cilvēku ar invaliditāti izglītības, nodarbinātības un konsultāciju jomā.
 h. Piedāvāt iespējas jauniešiem ar invaliditāti apgūt vispārējo izglītību tuvāk dzīves vietai, neizslēdzot iespēju mācīties arodskolās, kas ir izveidojušas īpašas programmas cilvēkiem ar invaliditāti.
i. Aicinām Labklājības ministriju nodrošināt pietiekošu atbildīgo darbinieku skaitu, kas strādā ar jautājumiem invaliditātes jomā.
j. Aicinām strādāt pie tālmācības, e-izglītības un mūžizglītības programmas cilvēkiem ar invaliditāti veidošanu un attīstīšanu.

Konferencē piedalījās pārstāvji no sekojošām valsts, pašvaldības un nevalstiskajām organizācijām:

Aizputes autonomā ev. lut. draudze
Alsviķu arodskola
Invalīdu biedrība „Cerība“,
Aizputes Invalīdu biedrība ,,Kristīne” 
Izglītības un zinātnes ministrija 
Kaulu, locītavu  un saistaudu slimnieku biedrība
Liepājas nodaļa LAK Meistardarbnīca „Zeļļi“
Liepājas Diabēta biedrība 
Liepājas Diakonijas centrs 
Liepājas Epilepsijas biedrība
Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde
Liepājas pilsētas Dome
Liepājas Neredzīgo biedrība
Liepājas speciālā internātpamatskola
Liepājas universitāte
PIKC Liepājas Valsts Tehnikums
Nodarbinātības valsts aģentūra Liepājas filiāle
biedrība „Radi Vidi pats“
Smiltenes tehnikums

Liepājas Diakonijas centram ir pieejams pilns dalībnieku saraksts.
Ja vēlaties papildus informāciju, lūdzu sazināties ar Liepājas Diakonijas centru:
Tel. 634-26707
E-pasts: diakonija.liepaja@gmail.com
Liepājā, 2014. gada 28. novembrī


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *