Izstrādātas praktiskas vadlīnijas ilgtermiņa rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai
Labklājības ministrijā (LM) izstrādātas praktiskas vadlīnijas profesionāļiem par ilgtermiņa rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu tiem cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, kuri dzīvo valsts sociālās aprūpes centros (VSAC). Tās sagatavotas izmēģinājuma projekta Priekšlikumi klientu grupēšanai un nepieciešamā pakalpojuma apjoma noteikšanai ietvaros.

LM uzsver, ka vadlīniju mērķis ir nodrošināt maksimāli atbilstošu rehabilitācijas procesu ikviena bērna vai pieauguša cilvēka vajadzībām, kuriem institūcija ir dzīves vieta.

Vadlīnijās sniegti ieteikumi par ilgtermiņa rehabilitācijas procesa norisi VSAC, institūciju klientu izvērtēšanu, sagatavošanu patstāvīgai dzīvei. Tāpat jaunizveidotais novērtēšanas instruments ļaus prognozēt to klientu skaitu, kas varētu dzīvot ārpus institūcijas. LM uzsver, ka šai klientu grupai ir nepieciešama piemērota un droša sociālā un ekonomiskā vide, pārdomāti un atbildīgi veidoti veselības un sociālās aprūpes pakalpojumi, kā to nosaka Eiropas Savienības direktīvas un tiesību normas.

Minētās vadlīnijas ir paredzētas kā atbalsts personālam, kurš sniedz ilgtermiņa rehabilitācijas pakalpojumus klientiem ar redzes traucējumiem, psihiskiem un uzvedības traucējumiem, bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kā arī bērniem ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem, kuri dzīvo VSAC. Vienlaikus vadlīnijas var izmantot arī citi speciālisti, kuri iesaistījušies ilgtermiņa rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanā un profesionālās prakses īstenošanā. Tās novembrī būs pieejamas LM interneta vietnē.

Līdztekus vadlīnijām izveidotas arī ilgtermiņa rehabilitācijas procesa rokasgrāmatas katrai klientu grupai. Tajās ietverti procesa apraksti klientu veselības aprūpei, medicīniskai rehabilitācijai, sociālai aprūpei un sociālai rehabilitācijai (pilngadīgiem cilvēkiem), sociālai audzināšanai un aprūpei (bērniem).

Vienlaikus izmēģinājuma projekta ietvaros pilnveidoti vērtēšanas kritēriji klientu nosūtīšanai uz VSAC, ko veic sociālie dienesti, psihiatrs, ģimenes ārsts. Tāpat pabeigta izmēģinājuma projektā iesaistīto klientu - pilngadīgo cilvēku ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem, cilvēku ar redzes traucējumiem un bērnu bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu, kā arī bērnu ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem - izvērtēšana, grupēšana un ilgtermiņa rehabilitācijas pakalpojumu noteikšana.

LM uzsver, ka izmēģinājuma projekts Priekšlikumi klientu grupēšanai un nepieciešamā pakalpojuma apjoma noteikšanai ir tikai pirmais solis ceļā uz situācijas uzlabošanu sociālās aprūpes sistēmā. Projekta realizācijai 2013.gadā kopumā plānots finansējums 56 tūkst. latu apmērā.

Atgādinām, ka LM izstrādājusi Pamatnostādnes sociālo pakalpojumu attīstībai 2014.-2020.gadam. To ieviešana ir paredzēta trīs rīcības virzienos - deinstitucionalizācija, sabiedrībā balstīti, pēctecīgi un klienta individuālajām vajadzībām atbilstoši sociālie pakalpojumi, kā arī efektīva sociālo pakalpojumu pārvaldība.

http://www.lm.gov.lv/


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *