NVA paskaidrojums Tiesībsargam: Par pieejamību klientam
2010. gada 31. martā stājās spēkā Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām. Konvencijā paredzēto saistību izpildi koordinē Labklājības ministrija un to pārraudzību nodrošina Latvijas Republikas Tiesībsargs.

Lai noskaidrotu, kāda ir faktiskā situācija Nodarbības valsts aģentūrā personu ar ilgstošiem fiziskiem, garīgiem, intelektuāliem vai maņu traucējumiem apkalpošanā, Tiesībsargs NVA lūdza informāciju par sniegto pakalpojumu pieejamību šīm personām.

Lūk, saņemtais paskaidrojums no NVA!

Informācija par Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk – NVA) un tās filiāļu pieejamību personām ar invaliditāti un NVA veicamajiem īpašiem pasākumiem, lai nodrošinātu vienlīdzīgu pakalpojumu pieejamību personām ar dažāda veida kustību, redzes, dzirdes un intelektuālās darbības traucējumiem, sniedzam šādu informāciju

NVA personām ar īpašām vajadzībām nodrošina šādus pasākumus:

1) Aktīvais nodarbinātības pasākums „Pasākums noteiktām personu grupām”;

Pasākuma mērķis – bezdarbnieku nodarbināšana valsts līdzfinansētajās darbavietās, lai palīdzētu bezdarbniekiem izprast darba tirgus prasības, veicinātu mērķa grupu bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā.

Valsts līdzfinansētās darbavietas bezdarbniekiem var veidot komersanti, pašnodarbinātas personas un biedrības vai nodibinājumi.

Pasākumā iesaistīti arī bezdarbnieki ar invaliditāti. Viena bezdarbnieka dalības ilgums pasākumā ir 12 mēneši.

Darba devēji iegūst arī sekojošu finansiālu atbalstu:

· ikmēneša darba algas dotācija bezdarbnieka ar invaliditāti darba algai 100-200% apmērā no minimālās darba algas,

· ikmēneša darba algas dotāciju bezdarbnieku ar invaliditāti darba vadītājiem,

· vienreizēju dotāciju līdz Ls 500 apmērā bezdarbnieku ar invaliditāti darbavietu pielāgošanai atbilstoši ergoterapeita norādījumiem,

· izmaksām par asistentu pakalpojumiem pasākumā iesaistītajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti,

· izdevumu segšanai par veselības pārbaužu veikšanu katram bezdarbniekam ar invaliditāti,

· finansējumu izdevumu segšanai par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām darba devējiem, kas ir biedrības un nodibinājumi ar mērķi sniegt atbalstu cilvēkiem ar invaliditāti un var nodrošināt, ka pasākumā iesaistītā bezdarbnieka pienākumos ietilpst atbalsta sniegšana cilvēkiem ar invaliditāti.

Bezdarbnieki ar invaliditāti var saņemt arī ergoterapeitu, surdotulku, asistentu pakalpojumus.

2) Aktīvais nodarbinātības pasākums „Profesionālās apmācība, pārkvalifikācija, kvalifikācijas paaugstināšana un neformālās izglītības ieguve”.

Pasākuma mērķis – nodrošināt bezdarbniekiem un darba meklētājiem iespēju paaugstināt to konkurētspēju, spēju pielāgoties mainīgajam darba tirgus pieprasījumam un palielināt to iespēju integrēties darba tirgū.

Pasākumā tiek iesaistīti arī bezdarbnieki un darba meklētāji ar invaliditāti.

Bezdarbniekiem un darba meklētājiem ar invaliditāti ir iespēja iegūt sekojošu finansiālo atbalstu:

· apmācības ietvaros īstenoto izglītības programmu izmaksu segšanai,

· mācību vai prakses vietas pielāgošanai atbilstoši ergoterapeita atzinumam,

· surdotulku, asistentu, ergoterapeitu un citu speciālistu pakalpojumu izmaksu segšanai,

· izglītības programmu kvalifikācijas eksāmenu un noslēguma pārbaudījumu izdevumu segšanai,

· veselības pārbaužu izdevumu segšanai,

· stipendiju 70 Ls apmērā par kalendāra mēnesi apmācību laikā.

Savukārt izglītības iestādei pasākuma ietvaros ir jānodrošina atbilstošus vides, materiāltehniskās bāzes, izdales materiālu un darba rīku pielāgojumu, t.sk. ērtu piekļūšanu apmācības vietai bezdarbniekiem vai darba meklētājiem ar invaliditāti.

3) Preventīvā bezdarba samazināšanas pasākuma „Karjeras konsultācijas” pieejamības uzlabošanai NVA klientiem ar īpašām vajadzībām tiek paplašināti pakalpojumi e-vidē.

2011.gadā Eiropas Sociālā fonda projekta „NVA kapacitātes pilnveide” ir pilnveidotas 7 karjeras konsultāciju atbalsta metodikas, 4 no tām ir pieejamas e-vidē NVA mājas lapā.

Izstrādātas 3 jaunas karjeras konsultāciju atbalsta metodikas, 2 pieejamas e-vidē NVA mājaslapā, to skaitā viena paredzēta darbam ar sociālā riska grupu klientiem „Metodika-Riska grupu noteikšana”.

2012.gadā plānots izstrādāt 2 jaunas metodikas „Metodika darbam ar klientiem, kuriem ir viegli garīgās attīstības traucējumi” un „Metodika darbam ar redzes invalīdiem”.

Papildus karjeras pakalpojuma metodikām, kuras, sniedzot karjeras konsultācijas, pielieto karjeras konsultanti, arī citiem NVA darbiniekiem ir sagatavoti un ikdienas darbā tiek pielietoti ieteikumi darbam ar klientiem.

NVA Klientu apkalpošanas standarta pamatprincipi paredz, ka klientiem ar īpašajām vajadzībām darbinieks organizē speciālu apkalpošanu, ņemot vērā klienta īpašās vajadzības. Lai to nodrošinātu, papildus standartam  izstrādāti metodiskie ieteikumi darbiniekiem dažādu klientu grupu apkalpošanai, problēmsituāciju risinājumu nodrošināšanai. Šajos ieteikumos ir iekļauta sadaļa, kas sniedz ieteikumus, kā strādāt ar cilvēkiem, kuriem ir invaliditāte. Tie ir atsevišķi ieteikumi darbam ar cilvēkiem ar viegliem un vidēji smagiem garīgās attīstības traucējumiem un ar psihiskām saslimšanām, darbam ar cilvēkiem, kuriem ir dzirdes, runas, redzes  vai kustību traucējumi.

Ne visas NVA ēkas un telpas atbilst visām reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, jo tās  tiek nomātas no citām juridiskām personām un saskaņā ar telpu nomas līgumiem ēku un telpu pieejamību personām ar īpašām vajadzībām ir jānodrošina telpu īpašniekiem.

Iespēju robežās NVA ir sniegusi finansiālu atbalstu ēku renovācijas darbu veikšanai un pielāgošanai personām ar īpašām vajadzībām. Neskatoties uz to, vai NVA telpas ir vai nav pilnībā pielāgotas, tomēr NVA ir radītas iespējas vienlīdz apkalpot visus klientus, arī personas ar īpašām vajadzībām.

Zināšanai kontaktinformācija

• Santa Jūrkalne, Informācijas sistēmu uzturēšanas un attīstības nodaļas vadītājas p.i. – vecākā informācijas sistēmu uzturētāja,

santa.jūrkalne@nva.gov.lv, t. 67021830

• Agnese Gelžina, Pakalpojumu departamenta Nodarbinātības pasākumu nodaļas eksperte – projekta „Pasākumi noteiktām personu grupām” vadītāja,

agnese.gelzina@nva.gov.lv, t. 67021772

• Žanna Ribakova, Pakalpojumu departamenta Apmācības nodaļas vecākā eksperte,

zanna.ribakova@nva.gov.lv, t. 67021791

• Valda Puiše, Karjeras attīstības atbalsta nodaļas vadītāja,

valda.puise@nva.gov.lv, t. 67021788

 

Sagatavojusi Ilze Kopmane.

Ppārpublicēts no www.lns.lv


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *