Apstiprināts Invalīdu lietu nacionālās padomes 2013.gada darba plāns
Arī šogad paredzētas četras Invalīdu lietu nacionālās padomes sēdes. Paredzēta šāda darba kārtība:

1. ceturksnis:

1. Informācija par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra pārskatīšanu personām ar invaliditāti (t.sk. personām ar invaliditāti kopš bērnības) – ziņotājs Labklājības ministrija.

2. Asistenta pakalpojuma pašvaldībā un surdotulka pakalpojuma īstenošanas gaita – ziņotājs Labklājības ministrija.

3. Masu mediju pieejamība personām ar invaliditāti – ziņotājs Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome.

2.ceturksnis

1. Informācija par priekšlikumiem tiesiskajam regulējumam par atbalsta mehānismu personām ar invaliditāti, lai pilnveidotu rīcībspējas institūtu  - ziņotājs Labklājības ministrija.

2.Vides pieejamības cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem problēmjautājumu risināšana – ziņotājs Labklājības ministrija.

3. Valsts atbalsts NVO – ziņotājs Finanšu ministrija.

3.ceturksnis

1. „Pilnveidotās invaliditātes noteikšanas sistēmas izmaksu izvērtējuma rezultāti un normatīvo aktu izmaiņu process” – ziņotājs Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija.

2. Tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanas sistēma - attīstības perspektīvas – ziņotājs Labklājības ministrija.

3.Par rīcības plāna „Invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikas pamatnostādņu īstenošanai 2005.-2015.gadam” un par „Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas plānu 2010.-2012.gadam” īstenošanas gaitu – ziņotājs Labklājības ministrija.

4.ceturksnis:

1. Informācija par Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas „Par personu ar invaliditāti tiesībām” īstenošanas progresu (sākotnējais Nacionālais ziņojums ANO Ģenerālsekretāram) – ziņotājs Labklājības ministrija.

2. Informācija par iespējām diferencēt personu ar invaliditāti iesaisti aktīvās darba tirgus politikas pasākumos atkarībā no invaliditātes grupām un veida – ziņotājs Labklājības ministrija.

3.Sociālās integrācijas valsts aģentūras nodrošinātie sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumi – ziņotājs Labklājības ministrija.

www.lm.gov.lv


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *