Kā pieteikties asistenta pakalpojumam pašvaldībā no 2013. gada 1. janvāra?
No 2013.gada 1.janvāra cilvēkiem ar I un II invaliditātes grupu un bērniem ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecumam pašvaldībā būs tiesības pieteikties asistenta pakalpojuma saņemšanai. Tas paredzēts, lai atvieglotu cilvēku ar invaliditāti pārvietošanos ārpus mājokļa un nokļūšanu vietā, kur cilvēks strādā, mācās, saņem pakalpojumu vai veic sabiedriskās aktivitātes.

Kas varēs pieteikties pakalpojumam?

Šo pakalpojumu varēs saņemt:

  • pieaugušie cilvēki ar I vai II invaliditātes grupu, pamatojoties uz Veselības un darbspēju ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību,
  • un bērni no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, pamatojoties uz VDEĀVK atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.

Kas jādara, lai pieteiktos pakalpojumam?

Lai saņemtu asistenta pakalpojumu, cilvēkam ar invaliditāti vai tās likumiskajam pārstāvim deklarētās dzīvesvietas pašvaldības sociālajā dienestā ir jāiesniedz iesniegums ar lūgumu piešķirt asistenta pakalpojumu. Iesniegumā jānorāda, ka cilvēkam ir izsniegts VDEĀVK atzinums par asistenta pakalpojuma nepieciešamību vai bērnam no 5 līdz 18 gadiem ar invaliditāti ir izsniegts VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.

Tāpat iesniegumā vajadzēs norādīt aktivitātes ārpus mājokļa, kurās cilvēkam ar invaliditāti būs vajadzīgs nepieciešams asistenta pakalpojums.

Tātad: kādi dokumenti ir vajadzīgi?

1) iesniegums ar lūgumu piešķirt asistenta pakalpojumu;

2) VDEĀVK atzinums par asistenta pakalpojuma nepieciešamību pieaugušajam vai

3) VDEĀVK izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem bērniem.

Kas jādara, ja bērnam jau ir atzinums par īpašās kopšanas nepieciešamību?

Bērnam no 5 - 18 gadiem ar invaliditāti, kuram jau ir VDEĀVK izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, minētais atzinums ir derīgs līdz noteiktā invaliditātes termiņa beigām un atkārtoti vērsties VDEĀVK nav nepieciešams.

Ko darīt vecākiem, ja īpašās kopšanas atzinuma bērnam nav?

Ja īpašas kopšanas atzinuma nav, vai ir beidzies noteiktais īpašas kopšanas nepieciešamības termiņš, tad bērna likumiskais pārstāvis (t.i., viens no vecākiem vai cits likumisks bērna pārstāvis) vēršas VDEĀVK, iesniedzot iesniegumu ar lūgumu sniegt atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.

Ko darīt pieaugušajam, lai saņemtu atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību?

Lai pieaugušais ar I un II invaliditātes grupu varētu saņemt asistenta pakalpojumu pašvaldībā, viņam šāds iesniegums jāiesniedz VDEĀVK.

Kurā VDEĀVK nodaļā to darīt?

Iesniegumu par atzinuma izsniegšanu var nogādāt jebkurā VDEĀVK nodaļā, pirms tam sazinoties ar konkrēto nodaļu, lai vienotos par iespējamo tikšanās laiku. Tāpat iesniegumu par atzinuma izsniegšanu VDEĀVK var iesniegt arī elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu vai nosūtīt pa pastu. Tādā gadījumā VDEĀVK iesniegumu var izskatīt un lēmumu par atzinuma sniegšanu pieņemt bez cilvēka ar invaliditāti klātbūtnes.

Kas pieņem lēmumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu?

Lēmumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu pieņem pašvaldības sociālais dienests, kas pārbauda sniegtās informācijas patiesumu, izvērtē asistenta pakalpojuma pieprasītāja atbilstību asistenta pakalpojuma saņemšanai (t.i., pārbauda, vai cilvēkam ir visi nepieciešamie dokumenti), ja nepieciešams, sadarbojas informācijas iegūšanā ar citām institūcijām. Lēmumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pakalpojumu sociālais dienests pieņem viena mēneša laikā.

Kas varēs būt asistents? Vai būs kādi īpaši nosacījumi?

Asistenta pakalpojumu būs tiesīga sniegt fiziska persona, kurai ir pieredze cilvēku ar invaliditāti aprūpē, vai kurai ir izglītība pedagoģijas, veselības, psiholoģijas vai sociālā darba jomā.

Vai asistents dažādiem cilvēkiem palīdzēs dažādi?

Sociālais dienests noteiks sniedzamā asistenta pakalpojuma apjomu var līdz 40 h nedēļā atkarībā no cilvēka sociālajām aktivitātēm (stundas nedēļā) vai tiesības saņemt vienreizējus asistenta pakalpojumus. To darīs, izvērtējot katra klienta vajadzības un vēlmes. Sociālais dienests slēgs līgumu ar cilvēku ar invaliditāti un asistentu, līgumā nosakot asistenta pakalpojuma apjomu, tā sniegšanas ilgumu un kārtību, atbildību pakalpojuma sniedzējam, cilvēkam ar invaliditāti un pašvaldībai, norēķinu kārtību un citus būtiskus jautājumus, kuri saistīti ar asistenta pakalpojuma sniegšanu.

Ko asistents palīdzēs?

Asistenta pakalpojums ir paredzēts cilvēkiem ar invaliditāti (galvenokārt cilvēkiem ar I grupas invaliditāti ar pārvietošanās traucējumiem vai garīga rakstura traucējumiem, II grupas invaliditāti ar smagiem garīga rakstura traucējumiem un bērniem no 5 līdz 18 gadiem ar invaliditāti), kuriem vajadzīgs atbalsts, pārvietojoties ārpus mājokļa, lai nokļūtu vietā, kur viņi mācās, strādā, saņem pakalpojumus (piemēram, darbavieta, dienas centrs, poliklīnika, valsts iestādes u.c.)

Vai asistents palīdzēs arī redzes invalīdiem?

Plānots, ka cilvēki ar I grupas redzes invaliditāti, kas jau šobrīd saņem pabalstu par asistenta izmantošanu 10 stundas nedēļā, asistenta pakalpojumu pašvaldībā varēs izmantot tikai tad, ja šis pakalpojums viņiem būs nepieciešams vairāk par 10 stundām nedēļā. Tas nozīmē, ka vienlaikus nevarēs saņemt gan pabalstu, gan pakalpojumu.

Vai ir vēl kādi ierobežojumi pakalpojuma saņēmēju lokam?

Minēto pakalpojumu nevarēs saņemt cilvēki ar invaliditāti, kas atrodas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā, stacionārā ārstniecības iestādē vai ieslodzījuma vietā.

Kas par šo pakalpojumu maksās?

Pakalpojumu līdz 40 stundām nedēļā apmaksās no valsts budžeta līdzekļiem.

Skaidrojumu par asistenta pakalpojumu pašvaldībā iespējams iegūt, zvanot Labklājības ministrijai pa tālruņiem 67021608 vai 67021680.

www.lm.gov.lv


Komentāri
Guntis
2012-12-26 14:25:15
Kas varēs būt asistents? Vai būs kādi īpaši nosacījumi? Asistenta pakalpojumu būs tiesīga sniegt fiziska persona, kurai ir pieredze cilvēku ar invaliditāti aprūpē, vai kurai ir izglītība pedagoģijas, veselības, psiholoģijas vai sociālā darba jomā Visu saprotu, bet vai trausla sieviete, ar attiecīgu izglītību, varēs uzvilkt mani pa trepēm, sveru ap 100 kg.
9u9-u90i9ujjnibubhuh
2013-01-29 10:02:03
ugyuyuyuyu8i9uihuhubhvvyyhvyfyfygvyvyfyffyftyfyfvyfyfvyhvhvgcvgucvgy fxdtzsctgufyctfcycfcfcfxcrcfcfcfcfxxcfcfcfcfcfcgcfcjfckjvbhcdxasdrfvyfvtyftftgfvtyfrftggvb tfgtfgvg gv vt7ft7 tftfvtgt7ftftftfft ftftftfgfgtdfdtftftftftftftft ftdtdftfttttttttttttttftftd mlmjjijijijoojjitftftftftdtftdtdrdrdfdrdd
Vārds: *
Komentārs: *