VDEĀVK īstenoti līdz šim vērienīgākie pakalpojumu modernizācijas darbi
Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK) ir pabeigusi darbu pie divu Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētu projektu īstenošanas, kā rezultātā ir veikti vērienīgi rekonstrukcijas darbi VDEĀVK klientu apkalpošanas centrā, izveidojot to par lielāko un modernāko KAC personām ar invaliditāti visā Latvijā, kā arī izstrādāti 6 jauni e-pakalpojumi. Tādējādi ir būtiski uzlabota iestādes un tās sniegto pakalpojumu pieejamība un ievērojami samazināts klientu apkalpošanas laiks, kā arī samazināts nepieciešamo klātienes vizīšu skaits, lai saņemtu VDEĀVK sniegtos pakalpojumus. Turklāt, no šā gada 1. novembra tiks izsniegtas jaunā parauga invaliditātes apliecības.

 „Esam lepni un gandarīti par paveikto – piesaistītais Eiropas finansējums mums ir devis iespēju vēl vairāk tuvināt VDEĀVK modernas, mūsdienu informācijas tehnoloģijas izmantojošas iestādes statusam, kas optimāli izmanto pieejamos cilvēkresursus un sniedz kvalitatīvus, modernus un ērti pieejamus pakalpojumus saviem klientiem, tajā skaitā arī interneta vidē, kas mūsu jomā ir ļoti būtisks jaunums. Īstenojot šos projektus, mūsu klienti ir ieguvuši pilnīgi jaunas ērtības, bet darbinieki – sakārtotu darba vidi. Turklāt, tā kā lielākā daļa būvniecības darbu tika paveikti krīzes periodā, par piešķirtajiem līdzekļiem mums izdevās paveikt krietni vairāk darbu, nekā tas būtu iespējams šodien.,” uzsver VDEĀVK vadītājs Andris Zīverts.

Telpu rekonstrukcija un infrastruktūras uzlabošana

(ERAF projekts „VDEĀVK infrastruktūras pilnveidošana un zinātniski tehniskās bāzes nodrošināšana darbspēju un funkcionālo traucējumu izvērtēšanai”)

Projekts paredzēja uzlabot invaliditātes ekspertīzes veikšanai nepieciešamo infrastruktūru, kā arī nepieciešamos darba apstākļus invaliditātes ekspertīzi veicošajiem darbiniekiem. Projekta ietvaros tika veikta VDEĀVK telpu Ventspils ielā 53, Rīgā, renovācija un labiekārtošana ēkas 2. un 3. stāvā 2200 kvadrātmetru platībā, riteņkrēslu pacēlāja uzstādīšana kāpnēs un jauna prasībām atbilstoša lifta uzstādīšana, kā arī veikts kāpņu telpas kosmētiskais remonts, nodrošinot speciālā krāsojuma uzklāšanu uz sienām, tādējādi nodrošinot vides pieejamību personām ar kustību traucējumiem un padarot pakalpojuma saņemšanu pēc iespējas ērtāku apmeklētājiem. Efektīvas, kvalitatīvas un ērtas klientu apkalpošanas nodrošināšanai tika iegādāts aprīkojums klientu rindas regulēšanai un ierīkota rindu vadības sistēma.

Lai nodrošinātu mūsdienu prasībām atbilstošu invaliditātes apliecību izgatavošanu, tika iegādātas 11 apliecību izgatavošanas iekārtas ar fototehniku un programmatūru. Līdz ar to fotografēšana un apliecību izgatavošana, līdzīgi kā autovadītāju apliecībām vai pasēm, notiek uz vietas, paātrinot un atvieglojot to saņemšanas procesu. Tāpat tika iekārtotas un ar mēbelēm aprīkotas 10 jaunas darbavietas, iegādāta jauna datortehnika 30 darbavietām, iegādāts un uzstādīts jauns klientu lietu arhīva aprīkojums, vides pieejamības prasībām atbilstošs aprīkojums reģistratūrai un uzgaidāmajām telpām, tostarp gan parastie apmeklētāju krēsli, gan specializētie apmeklētāju krēsli ar 86 sēdvietām. 

 

Pirmo reizi pakalpojumi pieejami interneta vidē

(ERAF projekts „Arhīva datu digitalizācija un e-pakalpojumu ieviešana”)

Līdz šim VDEĀVK visas invaliditātes lietas un dokumentācija bija papīra formātā un tika apstrādāta manuāli. Projekta „Arhīva datu digitalizācija un e-pakalpojumu ieviešana” īstenošanas rezultātā lielākā daļa datu tika pārnesta elektroniskā vidē. Tāpat projekta ietvaros tika atlasītas un digitalizētas 18 000 aktīvo klientu lietas, kā arī izstrādāti 6 e-pakalpojumi VDEĀVK klientiem, ģimenes ārstiem un sadarbības partneriem.

3 e-pakalpojumi VDEĀVK klientiem

1. E-pakalpojums „Iesniegums VDEĀVK par invaliditātes ekspertīzes veikšanu” radīs iespēju klientiem, neierodoties VDEĀVK klātienē, pieteikties invaliditātes ekspertīzes veikšanai, kā arī saņemt informāciju par ekspertīzes veikšanai nepieciešamajiem un VDEĀVK iesniedzamajiem dokumentiem.

2. E-pakalpojums „Iesniegums invaliditātes ekspertīzes lēmuma apstrīdēšanai” radīs iespēju klientiem, neierodoties VDEĀVK klātienē, elektroniski iesniegt iesniegumu invaliditātes ekspertīzes lēmuma apstrīdēšanai.

3. E-pakalpojums „Mani dati VDEĀVK” radīs iespēju klientiem, neierodoties VDEĀVK klātienē, piekļūt saviem invaliditātes ekspertīzes lēmumiem un atzinumiem, pārvaldīt savu informāciju VDEĀVK.

Visi minētie e-pakalpojumi ir pieejami privātpersonām, autentificējoties ar e-parakstu vai izmantojot interneta banku autentifikāciju, lai iesniegtu iesniegumus vai saņemtu informāciju par sevi, saviem nepilngadīgajiem bērniem, aizbildniecībā vai aizgādnībā esošajām personām.

2 e-pakalpojumi ģimenes ārstiem

E-pakalpojums „Ģimenes ārsta pacienta nosūtījums uz VDEĀVK” nodrošina iespēju autentificētam e-pakalpojuma lietotājam – ģimenes ārstam – elektroniski sagatavot un iesniegt sava pacienta nosūtījumu uz VDEĀVK invaliditātes ekspertīzi. 

E-pakalpojums „Ģimenes ārsta pacientu lietas VDEĀVK” ģimenes ārstam ir radīta iespēja pārlūkot VDEĀVK Invaliditātes informācijas sistēmā pieejamo informāciju (nosūtījumus, ekspertīzes lēmumus, atzinumus, ieteikumus) par saviem pacientiem.

Modernizēta datu sniegšana citām valsts un pašvaldību iestādēm (universālais e-pakalpojums)

Papildus VDEĀVK klientiem paredzētajiem e-pakalpojumiem, ir izstrādāts arī „Universālais pakalpojums invaliditātes statusa pārbaudei”. Šis e-pakalpojums paredzēts VDEĀVK partneriem - juridiskām personām (piemēram, CSDD, Latvijas Transportlīdzekļu apdrošināšanas birojam, Iekšlietu ministrijas Informācijas centram, u.c.), lai tās savā darbā (un arī sniedzot savus pakalpojumus) varētu operatīvi iegūt informāciju no VDEĀVK Invaliditātes informācijas sistēmas par konkrētas personas invaliditātes statusu, piemēram, noteikto invaliditātes grupu, funkcionālajiem traucējumiem, invalīda apliecības derīguma termiņu, u.c. Līdz ar to datu apmaiņa var notikt elektroniski un nesalīdzināmi ātrāk, jo VDEĀVK vairs nebūs jāgatavo dažādas izziņas un apliecinājumi papīra formātā.

E-pakalpojumi VDEAVK klientiem un universālais e-pakalpojums jau ir izvietoti valsts portālā www.latvija.lv, savukārt e-pakalpojumi ģimenes ārstiem portālā tiks izvietoti tuvāko 2 nedēļu laikā. 

Projekts „Arhīva datu digitalizācija un e-pakalpojumu ieviešana” tiek realizēts labklājības nozares strukturālo reformu ietvaros, kuras veic Labklājības ministrija. Kopš pagājušā gada ar ERAF atbalstu tiek īstenoti vairāki modernizācijas projekti labklājības nozarē – Labklājības ministrijā, kā arī 3 ministrijas padotības iestādēs. Projekts tiek realizēts ar ERAF finansiālu atbalstu. Projekta kopējās izmaksas tiek plānotas 545 995 latu apmērā, finansējumu 100% apmērā ir piešķīris ERAF. Projektu plānots īstenot līdz 2012. gada augustam.

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija ir Labklājības ministrijas padotības valsts pārvaldes iestāde, kas veic invaliditātes ekspertīzi Latvijas Republikā. Invaliditātes ekspertīzes uzdevums ir individualizēti izvērtēt personas fizisko vai psihisko spēju ierobežojuma pakāpi un iespējas integrēties sabiedrībā.

www.lm.gov.lv


Komentāri
invalīds
2012-10-31 10:50:36
"Šis e-pakalpojums paredzēts VDEĀVK partneriem - juridiskām personām (piemēram, CSDD, Latvijas Transportlīdzekļu apdrošināšanas birojam, Iekšlietu ministrijas Informācijas centram, u.c.), lai tās savā darbā (un arī sniedzot savus pakalpojumus) varētu operatīvi iegūt informāciju no VDEĀVK Invaliditātes informācijas sistēmas par konkrētas personas invaliditātes statusu, piemēram, noteikto invaliditātes grupu, funkcionālajiem traucējumiem, invalīda apliecības derīguma termiņu, u.c." Un kā tad ar personas datu aizsardzību???
Invalīds 2
2012-10-31 15:30:25
Tas laikam jāprasa Labklājības ministrijai.
Vārds: *
Komentārs: *