Zemgalē meklēs jaunus atbalsta veidus ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām
Ar mērķi attīstīt sociālo pakalpojumu klāstu un kvalitāti ģimenēm, kurās ir bērni un jaunieši ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem Zemgalē un Ziemeļlietuvā, Zemgales Plānošanas reģiona (ZPR) administrācija sadarbībā ar kaimiņvalsts partneriem, Dienas aktivitāšu centru Kretingā un biedrību „Klaipedos Viltis”, sākusi jauna projekta ieviešanu.

Pirms diviem gadiem, kad ZPR ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu izstrādāja Sociālo pakalpojumu attīstības programmu Zemgalei turpmākajiem sešiem gadiem, jau izkristalizējās lielākās nozarē pastāvošās problēmas un kļuva skaidri virzieni, kuros jāstrādā vispirms. Toreiz reģiona iedzīvotāji kā trešo visbiežāk sastopamo problēmu sociālajā jomā minēja atbalsta trūkumu invalīdiem. Tālab ar jaunā projekta palīdzību iecerēts pievērsties šī jautājuma risināšanai.

Galvenā iecere ir izveidot sociālo pakalpojumu sniedzēju sadarbības tīklu un pilnveidot sniegto pakalpojumu kvalitāti projektā iesaistītajos reģionos, kā arī rosināt bērnu un jauniešu invalīdu vecākus Zemgalē veidot vietējas atbalsta grupas.

Jau aprīlī uz pirmajiem pasākumiem Aizkrauklē, Bauskā, Dobelē, Jelgavā un Jēkabpilī tiks aicināti jauniešu invalīdu vecāki un sociālo pakalpojumu sniedzēji. Plānoto pasākumu galvenais mērķis ir apzināt esošo un identificēt ģimenēm nepieciešamo sociālo pakalpojumu klāstu, kā arī veicināt konstruktīvu dialogu starp sociālo pakalpojumu sniedzējiem un saņēmējiem. Projekta vadītāja Ieva Zeiferte uzsver: „Ģimenes, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām, ir sevišķi atbalstāmas, jo smagāku garīgu vai fizisku traucējumu gadījumos kādam no ģimenes locekļiem pilnībā jānododas bērna aprūpei. Nereti tas liedz vienam no vecākiem strādāt algotu darbu un pienācīgi nodrošināt ģimeni, visbiežāk alternatīva šai situācijai ir bērna ievietošana ilgstošas sociālās aprūpes centrā. Taču patiesībā pastāv vēl vesela virkne pakalpojumu, kas atvieglotu situāciju ģimenēm, ja vien tie būtu sasniedzamā attālumā. Projektā mēs aicināsim uz vieglāk nodrošināmo pakalpojumu - atbalsta grupu veidošanu piecās Zemgales pašvaldībās, kā arī veicināsim pieredzes apmaiņu un jaunu darba metožu apguvi starp Latvijas un Lietuvas sociālo pakalpojumu sniedzējiem, kā arī diskutēsim par tā sauktā atelpas brīža jeb īslaicīgas institucionālas diennakts aprūpes nepieciešamību un iespējamību mūsu reģionā.”

Projekta Lietuvas puses partneris, Dienas aktivitāšu centrs Kretingā jau 10 gadus sniedz pakalpojumus cilvēkiem ar fiziska un garīga rakstura traucējumiem. Šobrīd iestādes pakalpojumus ik dienu izmanto apmēram 30 Kretingas rajona iedzīvotāju. Bez augstas kvalitātes sociālās aprūpes pakalpojumiem, centrā radīti arī atbilstoši apstākļi cilvēku ar invaliditāti autonomijas veicināšanai un viņu integrēšanai sabiedrībā. Īpašs uzsvars šajā ziņā likts uz radošo iemaņu attīstību – centra apmeklētāji, atbilstoši savām individuālajām iespējām, dienas gaitā piedalās dažādās nodarbībās – veido dažādus koka un keramikas izstrādājumus, glezno, izgatavo rotas lietas un dažādus interjera priekšmetus, kā arī citās. Autori noteiktu daļu savu darbu var paturēt sev, taču pārējie tiek realizēti dažādos Lietuvā notiekošos gadatirgos un pieprasījums pēc tiem ir vērā ņemams.

Dienas centra darbinieki savu uzkrāto pieredzi ir apkopojuši un izstrādājuši apmācību programmu „Sociālais darbinieks – sociālās iemaņas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”, ko labprāt piedāvātu apgūt saviem kolēģiem līdzīgi darbojošās iestādēs. Savukārt, biedrība „Klaipedos Viltis” pārstāv cilvēkus ar garīgās attīstības traucējumiem, viņu ģimenes un aprūpētājus. Organizācijas galvenais darbības mērķis ir cilvēku ar garīgās attīstības traucējumiem iekļaušana sabiedrībā.

Projektu no Latvijas puses pārstāv Zemgales Plānošanas reģions. Iestādes administrācija plāno un veicina Zemgales reģiona līdzsvarotu attīstību, sadarbojas ar pašvaldībām un valsts institūcijām, izstrādā un ievieš kā reģionālus, tā starptautiskus projektus.

Projekts „Zemgales un Ziemeļlietuvas sadarbības tīkla izveide sociālo pakalpojumu pilnveidošanai jauniešiem ar invaliditāti” tiek realizēts Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam ietvaros. Tā kopējais budžets ir 130 864,80 eiro, kur 85% ir Programmas līdzfinansējums. Projekts uzsākts 2012.gada martā un ilgs līdz 2013.gada februārim.

http://www.zemgale.lv/index.php/projekti/publikcijas/1661-mekls-jaunus-atbalsta-veidus-imenm-kurs-aug-brni-ar-pam-vajadzbm


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *