VDEĀVK turpina arhīva datu digitalizāciju un e-pakalpojumu izstrādi
Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK) turpina darbu pie ERAF līdzfinansētā projekta "Arhīva datu digitalizācija un e-pakalpojumu ieviešana" īstenošanas un sešu jauno e-pakalpojumu izstrādes. Tiek plānots, ka pirmie e-pakalpojumi sabiedrībai lietošanā tiks nodoti šī gada oktobrī. Tāpat turpinās iestādes arhīva lietu datu atlase un ievadīšana informācijas sistēmā - no projektā plānotajām digitalizējamajām 15 000 aktīvo klientu lietām šobrīd ir atlasītas un datu bāzē ievadītas jau vairāk nekā 12 000 lietas

VDEĀVK arhīvā esošo aktīvo klientu lietu, kuru dati nav pieejami informācijas sistēmā, atlase un ievadīšana informācijas sistēmas datu bāzē ir nepieciešama, lai nodrošinātu e-pakalpojumu darbību un pieejamību visiem VDEĀVK klientiem. Visa šī informācija tiek pārskatīta, atlasot aktīvās klientu lietas, manuāli apstrādāta un ievadīta VDEĀVK pilnveidotajā informācijas sistēmā. Darbs pie arhīva datu digitalizācijas rit saskaņā ar grafiku un turpināsies līdz pat projekta noslēgumam 2012. gada sākumā.

Lai nodrošinātu informācijas sistēmā ievadāmo digitalizējamo klientu lietu datu kvalitāti, ir panākta vienošanās ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi par saskarnes izveidi starp Invaliditātes informatīvo sistēmu un Iedzīvotāju reģistru. Minētā saskarne tiks izmantota arī citu Invaliditātes informatīvās sistēmas darbības procesu pilnveidošanai, kas nodrošinās VDEĀVK klientu apkalpošanas ātruma un kvalitātes uzlabošanu.

Turpinot darbu pie sešu VDEĀVK e-pakalpojumu izstrādes, ir noslēgti sadarbības līgumi un notiek sadarbība ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi un ar Veselības norēķinu centru. Pašreiz jau ir pabeigta trīs e-pakalpojumu personām ar invaliditāti un divu ģimenes ārstiem paredzēto e-pakalpojumu, kā arī universālā e-pakalpojuma programmatūras izstrāde un testēšana.

Lai nodrošinātu veiksmīgu e-pakalpojumu publicēšanu valsts portālā www.latvija.lv un VDEĀVK mājas lapā, kā arī turpmāko e-pakalpojumu sniegšanu un uzturēšanu, turpinās saskaņošanas darbs ar e-pakalpojuma ieviešanā un uzturēšanā iesaistītajām institūcijām par elektronisko pakalpojumu sniegšanu, izmantojot e-pakalpojumu infrastruktūru. Pēc atbilstošu starpresoru vienošanos noslēgšanas tiks uzsākta pirmo VDEĀVK e-pakalpojumu publicēšana, un tie būs pieejami sabiedrībai. Pirmo e-pakalpojumu nodošana lietošanā sabiedrībai tiek plānota šī gada oktobrī.

Līguma izpildi par VDEĀVK informācijas sistēmas būtisku uzlabošanu, arhīva datu digitalizāciju, kā arī sešu e-pakalpojumu platformas un īpašas sadaļas – Interneta apkalpošanas centra - VDEĀVK mājas lapā www.vdeavk.gov.lv izstrādi veic SIA Tieto Latvija, ar ko līgums tika noslēgts 2010. gada 15.septembrī. Paredzams, ka darbi līguma ietvaros tiks izpildīti līdz projekta noslēgumam - 2012. gada sākumam.

Projekts "Arhīva datu digitalizācija un e-pakalpojumu ieviešana" tiek realizēts labklājības nozares strukturālo reformu ietvaros, kuras veic Labklājības ministrija. Kopš pagājušā gada ar ERAF atbalstu tiek īstenoti vairāki modernizācijas projekti labklājības nozarē - Labklājības ministrijā, kā arī 3 ministrijas padotības iestādēs. Projekts tiek realizēts ar ERAF finansiālu atbalstu. Projekta kopējās izmaksas tiek plānotas 545 995 latu apmērā, finansējumu 100% apmērā ir piešķīris ERAF. Projektu plānots īstenot līdz 2012. gada sākumam.

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija ir Labklājības ministrijas padotības valsts pārvaldes iestāde, kas veic invaliditātes ekspertīzi Latvijas Republikā. Invaliditātes ekspertīzes uzdevums ir individualizēti izvērtēt personas fizisko vai psihisko spēju ierobežojuma pakāpi un iespējas integrēties sabiedrībā.

www.vdeavk.gov.lv

www.esfondi.lv


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *