Valmieras pilsētas pašvaldība līdzfinansēs Dzirdes centra telpu izbūvi un veidos Vidzemes reģiona Iekļaujošas izglītības atbalsta centru.
Ceturtdien, 21.jūlijā, Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēdē deputāti nolēma piešķirt līdzfinansējumu vairāk nekā Ls 4000,- no pašvaldības 2011. gada budžeta rezerves fonda Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas-attīstības centra struktūrvienības Dzirdes centrs telpu (L.Paegles iela 5/7) izbūvei.

Kopējās Dzirdes centra telpu izbūves izmaksas tiek prognozētas vairāk nekā Ls 12 000 apmērā. Remontdarbi tiks veikti par Latvijas Vājdzirdīgo asociācijas, Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas-attīstības centra struktūrvienības Dzirdes centrs, Valmieras pilsētas pašvaldības līdzekļiem, kā arī Roberta Mēlmaņa (Vācija) personiskajiem līdzekļiem.

Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputāti nolēma atbalstīt arī Vidzemes reģiona Iekļaujošas izglītības atbalsta centra izveidi Valmierā. Vidzemes reģiona Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs darbību uzsāks šā gada 1.augustā kā Valmieras Izglītības pārvaldes struktūrvienība, tas atradīsies Valmieras pamatskolas telpās (L.Paegles iela 40A). Centrs tiks izveidots Eiropas Sociālā fonda projekta "Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide" ietvaros.

Vidzemes reģiona Iekļaujošas izglītības atbalsta centrā strādās vadītājs, logopēds, psihologs, speciālais pedagogs un sekretārs. Centra darbības nodrošināšanai nepieciešamie izdevumi tiks segti no Eiropas Sociālā fonda projekta "Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide" (vienošanās Nr. 2010/0330/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/001) un Valmieras pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem.


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *