Burtnieku novads piedalās projektā par sociālās rehabilitācijas un aprūpes attīstību
Projekta "Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana Burtnieku novadā" mērķis ir attīstīt Burtnieku novada pašvaldības Sociālā dienesta sociālās rehabilitācijas pakalpojumus Vidzemes plānošanas reģionā, lai pilnveidotu personu ar funkcionāliem traucējumiem un citu sociālās atstumtības riskam pakļauto personu sociālās un funkcionālās prasmes un palielinātu tās nodarbinātību un integrāciju sabiedrībā.

Projekta "Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana Burtnieku novadā" mērķis ir attīstīt Burtnieku novada pašvaldības Sociālā dienesta sociālās rehabilitācijas pakalpojumus Vidzemes plānošanas reģionā, lai pilnveidotu personu ar funkcionāliem traucējumiem un citu sociālās atstumtības riskam pakļauto personu sociālās un funkcionālās prasmes un palielinātu tās nodarbinātību un integrāciju sabiedrībā.

Projekta mērķa grupa - personas ar funkcionāliem traucējumiem (personas ar garīga rakstura traucējumiem, personas ar fiziska rakstura traucējumiem), daudzbērnu un nepilnās ģimenes, bērni no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm, no psihoaktīvām vielām (alkohola) atkarīgās personas, personas ar prognozējamu invaliditāti un personas, kuras kopj slimu ģimenes locekli.

Projekta ietvaros paredzēts:

• attīstīt inovatīvu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu - inovatīvas darba metodes atbalsta grupās un sociālās rehabilitācijas programmā.

• pilnveidot pakalpojumus mērķa grupai (daudzbērnu un nepilnās ģimenes, bērni no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm un no psihoaktīvām vielām atkarīgās personas), kurai pirms tam šādi pakalpojumi Burtnieku novadā ir bijuši pieejami nepietiekamā apjomā un kvalitātē.

• paredzētas aktivitātes mērķa grupas (personas ar funkcionāliem traucējumiem un prognozējamu invaliditāti) darba prasmju apguvei, motivācijas un konkurētspējas paaugstināšanai, lai veicinātu klientu integrēšanos darba tirgū.

Projekta sagaidāmais rezultāts - izstrādātas un īstenotas četras sociālās rehabilitācijas un motivācijas programmas, kurās iesaistītas 350 personas; nodrošinātas atbalsta grupas 85 personām, apmācīti septiņi speciālisti un vienpadsmit speciālisti saņēmuši supervīzijas.

Projekta īstenošanas laiks - 24 mēneši (no 2012. gada marta līdz 2014. gada februārim).


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *