Tiks sniegti pakalpojumi astoņiem iekļaujošās izglītības centriem
Astoņas ekspertes - Vita Ukase, Māra Liepniece, Antra Krauce, Iveta Mantromoviča, Daina Liepiņa, Sandra Ozoliņa, Mārīte Rozenfelde, Natālija Pēterāne - par kopumā 124 800 latiem no šī gada 1.augusta līdz 2013.gada 30.septembrim sniegs ekspertu pakalpojumus astoņiem jaunveidojamajiem iekļaujošās izglītības atbalsta centriem, kuri atradīsies Rīgā, Jelgavā, Liepājā, Ventspilī, Valmierā, Jēkabpilī, Rēzeknē un Daugavpilī.

Kā skaidroja VISC Speciālās izglītības nodaļas vadītāja Mudīte Reigase, VISC plāno republikas nozīmes pilsētās izveidot iekļaujošās izglītības atbalsta centrus, kuri nodrošinās izglītības atbalsta sistēmas funkciju īstenošanu, ietverot divus aspektus - individuālo atbalstu skolēniem ar speciālajām vajadzībām un institucionālo atbalstu. Plānots, ka centrus veidos uz pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju bāzes. Centru sastāvā esošajām pedagoģiski medicīniskajām komisijām tiks veidota vienota datu bāze. Centri veicinās un pilnveidos sadarbību ar ģimenes ārstiem un sociālās palīdzības dienestiem, ārstnieciskajām iestādēm.

Plānots, ka iekļaujošas izglītības atbalsta centri sniegs atzinumus arī tiem skolēniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem atbilstošas izglītības programmas patlaban var ieteikt tikai Valsts pedagoģiski medicīniskā komisija Rīgā. Tādējādi skolēniem tiks nodrošināti pakalpojumi pēc iespējas tuvu viņu dzīves vietai, jo tagad daudziem jaunāko klašu skolēniem no attālajiem novadiem ir grūti nokļūt galvaspilsētā.

Iecerēts, ka novadu pedagoģiski medicīniskās komisijas veiks skolēnu pedagoģisko izpēti, nodrošinās psihologa, speciālā pedagoga un logopēda atbalstu izglītības iestādēm skolēnu speciālo vajadzību savlaicīgai diagnostikai un korekcijas pasākumu sākšanai, nodrošinās informāciju iekļaujošas izglītības atbalsta centriem par skolēnu ar speciālām vajadzībām izglītošanu novadā.

Projektā "Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide" iecerēts sadarboties ar tām Latvijas augstskolām, kurās studenti apgūst speciālās izglītības studiju programmas - Latvijas Universitāti, Liepājas universitāti un Rēzeknes augstskolu. Šajās trīs augstskolās plānots izveidot speciālās izglītības laboratorijas, kuras specializēsies konkrētu speciālo vajadzību jomu izpētē, atbilstošas, zinātniski pamatotas mācību metodikas izstrādē.

Laboratorijas, koordinēti sadarbojoties, veiks situācijas izpēti izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem izglītības nodrošināšanā, pilnveidos skolotāju sagatavošanas un izstrādās profesionālās pilnveides programmas. Laboratorijas veiks pedagoģiskās un psiholoģiskās izpētes instrumentu adaptēšanu un standartizēšanu, nodrošinās pedagoģiski medicīnisko komisiju un izglītības iestāžu pedagogu, logopēdu un psihologu sagatavošanu darbam ar izpētes instrumentiem.

Plānots, ka ekspertes iekļaujošas izglītības atbalsta centriem un novadu pedagoģiski medicīniskajām komisijām nodrošinās konsultatīvo atbalstu, sniegs atbalstu projektā izstrādāto izpētes instrumentu un metodisko materiālu izmantošanā atbilstoši valstī esošajiem normatīviem, nodrošinās sadarbību starp iekļaujošas izglītības centra speciālistiem un projekta vadības grupu. Ekspertēm būs jānodrošina projekta īstenošanas posmu plānā paredzēto aktivitāšu īstenošana, precīzas un normatīvajam regulējumam atbilstošas dokumentācijas sagatavošana un atskaišu un finanšu dokumentu savlaicīga iesniegšana projekta vadības grupai.

Ekspertes piedalīsies pedagogu un speciālistu profesionālās pilnveides nodrošināšanā un nepieciešamības gadījumā piedalīsies konsultatīvajā darbā izglītības iestādēs, skolēnu vērtēšanas procesā, organizēs un vadīs darba grupas un seminārus.

Kā informēja Kreicberga, kopējā pakalpojuma summa viena centra ekspertam ir 15 600 latu jeb 600 latu mēnesī, kurā ir ierēķināti visi nodokļi - iedzīvotāju ienākuma nodoklis, darba devēja un darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Paredzamā eksperta noslodze ir aptuveni 80 stundas mēnesī. Pēc nodokļu nomaksas eksperts saņems vidēji četrus latus par stundas darbu.


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *